Centrum voor Jeugd en Gezin


Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)?
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij de CJG’s  terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken verschillende professionals, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, maatschappelijk werkers en pedagogen samen. De kernpartners van het CJG zijn de GGD Hollands Midden en het Maatschappelijk Werk van Kwadraad. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid en taken maar ze werken allemaal ter ondersteuning van u en uw  kinderen.  Alle medewerkers in het CJG zijn geschoold in de methode “Positief Opvoeden” volgens Triple P (Positief Pedagogisch Programma).
 
Het CJG en de basisschool.
Mogelijk is uw school nog niet verbonden aan een CJG maar zal dat in de loop van het komend schooljaar gerealiseerd worden. Voor de diensten die we aanbieden maakt dat geen verschil.
De school van uw kind en het CJG werken nauw samen. De medewerkers van het CJG vormen de vaste schakel tussen het CJG en de basisschool. Zij nemen onder andere deel aan de Zorgteams van uw school.
 
Hoe bereikt u het CJG?
Wilt u iets vragen of in gesprek met een medewerker van het CJG dan vindt u informatie over de openingstijden op de website van het CJG: www.cjgzuidhollandnoord.nl Klik op uw woonplaats en/of wijk.
Alle CJG’s zijn telefonisch te bereiken via 088 – 254 23 84. Een (anonieme) vraag stellen via de website is ook mogelijk.
De leerkracht/interne begeleider kan u ook informeren over de bereikbaarheid van de CJG medewerkers die aan de school van uw kind verbonden zijn.
 
Waarvoor kunt bij het CJG terecht? 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ): Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten, logopedisten en andere professionals zetten zich in voor alle kinderen van 0 tot 19 jaar. Zij werken nauw samen met de scholen en andere instanties.
Jeugdgezondheidszorg wordt u aangeboden door de GGD Hollands Midden.
 
Wat doet JGZ op de basisschool?
Op vaste momenten volgen wij de groei en ontwikkeling van alle kinderen. Tijdens de basisschoolperiode nodigen wij alle kinderen uit als ze in groep 2 en 7 zitten.
Natuurlijk kunt u naast de vaste momenten altijd contact met ons opnemen als u vragen of zorgen heeft over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind.  Op verschillende manieren kunnen wij op uw vraag ingaan. Bijvoorbeeld door een advies, een gesprek (volgens Triple P methode), een themabijeenkomst, een cursus etc.
Zijn er zorgen over uw kind dan besteden wij daar extra aandacht aan. Samen met de ouders en de school bespreken we wat nodig is om de zorgen aan te pakken. Zo nodig overlegt de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige met de huisarts, specialist en andere instanties.
Een gezond schoolleven is belangrijk. Daarom geven wij adviezen over veiligheid, hygiëne, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en beweging en dergelijke. Wij steunen de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten.

Wat doet logopedie op de basisschool?
Logopedie houdt zich bezig met het verbeteren van het spreken en alles wat daarmee samenhangt: de taal, de uitspraak, verkeerde mondgewoonten en de stem. Het is belangrijk dat problemen zo vroeg mogelijk worden ontdekt en verholpen.
Daarom worden alle kinderen rond hun vijfde verjaardag gescreend op school. Kinderen uit de overige groepen kunnen op verzoek onderzocht worden. U krijgt daarna altijd schriftelijk bericht van de resultaten. De gegevens worden met de leerkracht en /of de jeugdarts besproken.
Eventuele bevindingen en mogelijke vervolgacties zoals advisering, nader onderzoek, verwijzing naar een logopediepraktijk of kortdurende begeleiding, worden met u besproken.

Voorlichting door logopedist
De logopedist geeft op verzoek ook voorlichting op school voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 over de taal- en spraakontwikkeling. In overleg met school kan het project “Mondje dicht, beter gezicht” in de kleutergroepen worden aangeboden.
 
De Jeugdgezondheidszorg en de logopedie zijn ook telefonisch te bereiken via 088 – 308 33 42.
Maatschappelijk Werk voor jeugd (MWj): Het MWj is een vrij toegankelijke, laagdrempelige en kosteloze vorm van hulp voor alle gezinnen met kinderen die de basisschool bezoeken, dus ook voor uw school!
 
CJG Opvoedbureau / -adviespunt:
Wilt u dat iemand met u meedenkt over opvoedingsvragen dan kunt u terecht bij het Opvoedbureau (Leidse regio en de Rijnstreek) of het Opvoedadviespunt (Duin- en Bollenstreek) in het CJG. In een paar (gratis) gesprekken zoekt u samen met de pedagogisch adviseur naar oplossingen om uw situatie te verbeteren.
De medewerkers zijn ook te bereiken via cjgopvoedbureau@ggdhm.nl en opvoedadviespunt@kwadraad.nl.
 
Opvoedcursussen en themabijeenkomsten:
Het CJG organiseert een groot aantal cursussen en themabijeenkomsten rond opvoeden en opgroeien.
Meer informatie daarover staat op de site www.cjgcursus.nl
 
Websites:
Informatie over:
opvoeden en opgroeien: www.cjgzuidhollandnoord.nl en www.hoezitdat.info (voor jongeren)
opvoedcursussen: www.cjgcursus.nl
GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg: www.ggdhm.nl
Kwadraad, Maatschappelijk Werk: www.kwadraad.nl
 
Het wijkteam 0-100 (valt niet onder het CJG maar onder de gemeente Katwijk):
Het wijkteam bestaat uit maatschappelijk werkers en jeugdhulpverleners. Ze werken samen met ouders en de school om de ontwikkeling van de kinderen zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. De jeugdhulpverleners werken actief om problemen bij het opgroeien en opvoeden te signaleren en te verminderen en doen dit door: de scholen te ondersteunen bij het signaleren van knelpunten en het uitvoeren van de zorgtaak; hulpverlening (zoals opvoedingsondersteuning en begeleiding) te bieden aan ouders en kinderen; indien nodig helpen bij het begeleiden naar gespecialiseerde zorg.
Misschien herkent u de volgende zorgen:
 
‘Mijn kind gaat niet met veel plezier naar school, wat zou er aan de hand zijn?’
 
‘De leerkracht vertelt me dat mijn kind in de klas onrustig is en niet geconcentreerd aan het werk is.
Thuis merk ik ook dat hij niet luistert als ik hem wat vraag’.
 
‘Mijn partner en ik gaan uit elkaar en we zijn bezorgd over wat dit met de kinderen doet’.
 
Met deze en andere vragen over de opvoeding kunt u terecht bij de maatschappelijk werker/jeugdhulpverlener van het wijkteam.
De jeugdhulpverlener die aan de Emmaschool verbonden is: Mieke Haasnoot 06-36317034 / m.haasnoot@jgthollandrijnland.nl
Aanmeldingen voor jeugdhulpverlening kan via de gemeente bij de Bereikbare Dienst: 071-4065000 of via wijkteam@katwijk.nl