Jaarverslag MR
Schooljaar 2021-2022
 
 
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Koningin Emmaschool over het schooljaar 2021/2022. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden.
 
Wat doet de MR?
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, het jaarrooster en de aangepaste schooltijden. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden na instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo), de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
 
Samenstelling MR
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. In het (G)MR reglement is opgenomen dat leden een zittingsduur hebben van drie jaar welke tweemaal kan worden verlengd, in totaal negen jaar. De MR van de Koningin Emmaschool bestaat uit 6 leden.
 
Samenstelling MR schooljaar 2021/2022
    Taak Toetredend Aftredend (uiterst)
ouders Florine Groenewoud GMR
 
September 2018 September 2024
  Janneke de Best   September 2020 afgetreden November 2021
  Nicole van Wezenbeek   September 2021 September 2027
  Rosita van der Kwaak   November 2021 November 2027
Personeel Linda Varkevisser GMR
Voorzitter
September 2019 September 2025
  Jennifer van Egmond Secretaris September 2020 September 2026
  Raymond Kolmus
 
September 2021 September 2027
 
 
 
 
 
 
Uitgangspunten, kernwaarden en doelen van MR Koningin Emmaschool
De MR heeft als visie het actief en beleidsmatig meedenken, om zo op een positieve en constructieve manier invloed uit te oefenen op het schoolbeleid.
Dit wordt gedaan door:
•         De relevante (beleids-) voorstellen van de directeur te beoordelen en gebruik te maken van  ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht en recht op overleg.
•         Een bijdrage te leveren aan de GMR.
 
Als uitgangspunten worden gehanteerd:
                Invloed uitoefenen op het beleid dat school door de schoolleiding wordt gevoerd zowel in de MR als in de GMR.
                Ideeën aandragen via gevraagd en ongevraagd advies.
                Proactief  zijn
                Een serieuze gesprekspartner zijn voor de directeur.
                Tijdig informatievoorziening over voorgenomen besluiten en uit te zetten beleid, waardoor de MR de kans heeft mee te draaien in het besluitvormingsproces.
 
Kernwaarden binnen de MR:
1. Samenwerking
Wij streven ernaar dat ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen participeren en meedenken in het beleid en zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Wij dragen zorg voor samenwerking tussen de meerdere geledingen/kringen in de organisatie o.a. de ouderraad. Wij vinden de samenwerking tussen de school, leerlingen en ouders heel belangrijk.
 
2. Communicatie
Wij bieden aan ouders ruimte voor inspraak. Binnen de communicatie in de MR en GMR laten wij een professionele houding zien.
 

3. Verbinding
Wij verbinden de diverse kringen en geledingen binnen de organisatie met elkaar ter verbetering van de saamhorigheid. Wij dragen zorg voor de verbinding van ouders met de school waarbij wij een intrinsieke motivatie hebben om er voor alle partijen binnen de organisatie zoals leerlingen, personeel, directie en ouders te zijn.
Door de huidige situatie rondom corona is de MR het afgelopen jaar minder zichtbaar geweest dan wij zouden willen.
 
4. Vertrouwen
Wij werken mee aan het vergroten van het vertrouwen in de organisatie.
 
5. Kwaliteit
Wij houden toezicht op het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Wij houden de zaag scherp en vinden balans, focus, discipline, ontwikkeling en groei van de school erg belangrijk.
 
We  bewaken onze kernwaarden op basis van continu verbeteren wat een cyclus inhoudt van onderzoeken, analyseren, afstemmen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.
 
Vergaderen
De MR van de Koningin Emmaschool  vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen worden geopend met een moment van overdenking.
De agenda van de MR vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar zijn er jaarlijks terugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, en de schoolgids. De MR vergadert in principe altijd met directie. In de vergaderingen kan de MR direct overleggen met de directie over actuele zaken.
 
De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2021/2022 waren:
31 augustus
5 oktober
30 november
8 maart
17 mei
20 juni


 
Onderwerpen en werkzaamheden
 
MR verkiezingen
Ernst Star uit de oudergeleding van de MR heeft einde schooljaar 2020/2021 aangegeven de MR te willen verlaten. Hij is in augustus 2021 afgetreden. Er was in het schooljaar 2019-2020 onder de ouders een oproep gedaan zich kandidaat te stellen voor een zetel in de MR. Daar hebben zich twee kandidaten gemeld. Janneke de Best gaf ook aan (einde schooljaar 2020-2021) te willen aftreden. Conform het reglement hoeft er in dat geval géén verkiezing georganiseerd te worden en zijn beide kandidaten, na een vergadering te hebben bijgewoond, gekozen. Janneke de Best is in november 2021 afgetreden. Nicole van wezenbeek en Rosita van der Kwaak zijn in het schooljaar 2021-2022 toegetreden tot de MR.
Aan het eind van het schooljaar 2020-2021 heeft Ruben van der Ende aangegeven de MR te willen verlaten. Raymond Kolmus is hem in het schooljaar 2021-2022 opgevolgd. 
 
Benoemingsadviescommissie
In het schooljaar 2021-2022 is er een vacature ontstaan voor groep 4. Er is een adviescommissie opgericht. De MR heeft in deze sollicitatieprocedure een bijdrage kunnen leveren. Stefanie Nijgh is benoemd.
 
Schoolplan 2019 – 2023
De MR heeft in het schooljaar 2020-2021 instemming gegeven voor de vaststelling van het schoolplan. Soms is het nodig om tussentijds een aanpassing te doen. Het komende jaar zal de MR het schoolplan bespreekbaar houden. Voor elke wijziging moet instemming aan de MR gevraagd worden.

Strategisch meerjarenplan
Het afgelopen schooljaar heeft de MR een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen het strategisch meerjarenplan van PCBO Rijnsburg. 
 
Corona
Het coronavirus had ook invloed op de MR. Een aantal vergaderingen waren online, vanwege de ‘lockdown’. Stil heeft de MR niet gezeten. De MR is betrokken geweest bij de verschillende maatregelen die de school moest nemen. 
 
Instemming MR  in het schooljaar 2021/2022
Instemming van MR:
1. Instemming met de schoolgids door personeel en ouders 31-08-2021
2. Instemming met de procedure commissie- en takenlijst door personeel 31-08-2021
3. Instemming met het protocol topsporttalent 05-10-2021
3. Instemming met formatie door personeelsgeleding 2022-2023 17-05-2022
4. Instemming  jaarplanning 2021-2022 20-06-2022
 
                                                                                                   
GMR en OR
Een ouder en een leerkracht van de MR zitten namens de Koningin Emmaschool  in de GMR van PCBO Rijnsburg en  zijn bij alle vergaderingen aanwezig geweest. In de GMR vergaderingen worden alle zaken besproken en die de gehele vereniging aangaan. Voor de agenda’s en notulen van de GMR vergaderingen willen wij u naar de website van PCBO Rijnsburg.
De MR heeft contact met de OR aangaande de vrijwillige ouderbijdrage en wil graag de verbinding en het contact met de ouderraad versterken.
 
Vooruitblik 2022/2023
Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de MR zal komend schooljaar ook het nieuw te maken schoolplan op een vast aantal data terugkomen in de MR. Ook zal het vijf gelijke dagen model besproken gaan worden, vanuit de MR, in een oudercafé. 
Jennifer van Egmond gaat van september 2022 t/m januari 2023 met zwangerschapsverlof. Evelien Bosch zal haar gaan vervangen in de MR. 
 
Vergaderdata MR schooljaar 2022/2023
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen om 19.45 uur. De voorlopige vergaderdata voor het schooljaar 2022/2023 zijn:
dinsdag 8 november
dinsdag 17 januari
dinsdag 14 maart
dinsdag 23 mei
dinsdag 27 juni

Rijnsburg, november 2022
 
Medezeggenschapsraad van de Koningin Emmaschool
mr@emmaschool.pcborijnsburg.nl